štvrtok 5. februára 2009

Protiturecké pevnosti na ochranu bratislavského predmostia na historických mapách 17.-19. storočia.

Pišút, P., 2006. Protiturecké pevnosti na ochranu bratislavského predmostia na historických mapách 17.-19. storočia. Anti-Ottoman fortifications for protection of Bratislava´s bridgehead on the 17th-19th century historical maps. In Feranec, J., Pravda, J. (eds.) Aktivity v kartografii 2006. Bratislava, Kartografická spol. SR a Geografický ústav SAV, s. 166-179.

Pôvodná línia petržalských zemných násypov a opevnení s datovaním do r. 1663, zákres na mape A. E. Friča z r. 1751 (mapa č. 3 v prílohe).
Svah zemnej pevnôstky - reduty z r. 1809 severne od Viedenskej cesty, chrániacej prístup k bratislavskému púredmostiu.
Detail pôdorysov dvoch z opevnení na katastrálnej mape Petržalky z r. 1856 (mapa č. 10 v prílohe), indikované hlavne priebehom hraníc jednotlivých parciel.

This paper examines almost unknown fortifications built to defend strategically important Bratislava´s bridgehead in Petržalka. Interpretation of the 18th – 19th historical maps combined with literary data allows to recognise 3 stages in development of redoubts and earthen embankments, which were most likely first constructed in 1682-3. Remnants of originally eight modest-size redoubts, linked with 2 km long embankment, were during the Napoleonic war (1809) rebuilt by Austrian military into 6 larger, polygonal-shaped earthen outposts. Eventually, during the revolution in 1848 two of them near the Vienna highway were repeteadly strengthened by Hungarian Honvéd Army. Their remnants survived until today.