utorok 27. januára 2009

List of papers / Zoznam príspevkov

Čačaný, J., Čejka, T., Pišút, P. 2012. Mäkkýše Slovanského ostrova pri Bratislave a poznámky ku genéze lokality. Molluscs of the Slovanský ostrov island (Bratislava City, Slovakia) and notes to the site development in the past.
Pišút, P., Procházka, P. 2012. Výsledky analýzy rastlinných makrozvyškov z výplne paleomeandra Dunaja pri obci Vrakúň (Žitný ostrov). (Results of the analysis of plant macrofossil of the sedimentary fill of the Danube River palaeomeander (Vrakúň site, Žitný ostrov Island).
Stankoviansky, M., Pišút, P. 2011. Geomorphic response to the Little Ice Age in Slovakia.
Pišút, P., Procházka, J. 2011. Príspevok k poznaniu genézy pôd a pôdnej pokrývky na Žitnom ostrove (paleomeander Dunaja, Nekyje). (A contribution to the knowledge of soil genesis and soilscape on Žitný ostrov Island (paleomeander of the Danube River, Nekyje site).
Pišút, P., Čejka, T. 2011. Keď rieky väznil ľad. Príbeh "bežnej" dunajskej povodne obdobia Malej doby ľadovej (Rivers imprisoned in the Ice). Thoe story of "commonplace" Danube flood of the Little Ice Age period. 
Jenčo, M., Pišút, P. 2011. Využitie digitálneho modelu reliéfu pri optimalizácii rozmiestnenia pôdnych sond (Use of digital terrain model for an optimal spatial pattering of soil probes).
Pišút, P., 2011. Dunajská povodeň roku 1787 a Bratislava (The 1787 flood of the River Danube in Bratislava).
Pišút, P., Břízová, E., Čejka, T., Pipík, R. 2010. Paleofloristic and paleofaunistic analysis of Dudváh River oxbow and implication for Late Holocene paleoenvironmental development of the Žitný ostrov Island (SW Slovakia).
Pišút, P., Timár, G., Vidlička, Ľ. 2010. Šúrsky les a Panónsky háj na starších mapách. (Šúrsky les and Panónsky háj on the old maps).
Pišút, P., 2008. Endangerment of the village Čunovo (Slovakia) by lateral erosion of the Danube River in the 18th Century.
Pišút, P., Tomčíková, I., 2008. Rekonštrukcia vývoja Smrečianky v jej odozvovej zóne podľa historických máp.
Pišút, P., 2007. Humér - zaniknutá stredoveká rieka.
Pišút, P., Timár, G., 2007. História územia Ostrova Kopáč.
Břízová, E., Pišút, P., Uherčíková, E., 2007. Reconstruction of the forest vegetation development in the Žitný ostrov Island on the basis of pollen analysis.
Břízová, E., Pišút, P., Čejka, T., Uherčíková, E. 2007. Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko).
Pišút, P., Uherčíková, E., Břízová, E., Hamerlík, L., Čejka, T., 2007. Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove.
Pišút, P., 2006. Evolution of meandering lower Morava River (W Slovakia) during the first half of 20th Century.
Pišút, P., 2006. Protiturecké pevnosti na ochranu bratislavského predmostia na historických mapách 17.-19. storočia. Anti-Ottoman fortifications for protection of Bratislava´s bridgehead on the 17th-19th century historical maps.
Pišút, P., 2006. Changes in the Danube riverbed from Bratislava to Komárno in the period prior to its regulation for medium water (1886 – 1896).
Pišút, P., 2005. Príspevok historických máp k rekonštrukcii vývoja koryta Dunaja na uhorsko-rakúskej hranici (16.-19. storočie). (Contribution of historical maps to the reconstruction of the Danube channel evolution near the old Hungarian-Austrian border (16th-19th centuries).

Pišút, P. 2005. O pôvode názvov dunajských ostrovov Alberwerd a Rudten Leber.Pišút, P., Čejka, T., 2005. Výsledky analýzy časti výplne zaniknutého ramena Dunaja na Žitnom ostrove (príspevok k historickému rozšíreniu niektorých mokraďových druhov).
Pišút, P., 2004. Najstaršie mapky bratislavského Ružinova zo 16. storočia. (Earliest manuscript maps of the Bratislava´s suburb Ružinov from the 16th century).

Pišút, P., 2004. Z najstaršej prírodnej histórie Mostnej nivy a Auparku.
Pišút, P., 2004. Z histórie prírodnej rezervácie Gajc. From the history of Nature Reserve Gajc.
Pišút, P., Kubalová, S., Hajnalová, M., Slamková, M., 2004.
Study of the Danube River Palaeochannel, Slovakia (preliminary results).
König, T., Pišút, P., 2004. Zberové nálezy z lokalít v okrese Dunajská Streda.
Pišút, P., 2003. Dreviny ako hraničné objekty na území bratislavského Ružinova v 16.-18. storočí. Tree species as boundary objects in the territory of Ružinov in 16th-18th Century.
Baxa, P., Čejka, T., Hajnalová, M., Pišút, P., Ševčáková, A., 2003. Dunajské ramená v historickom jadre Bratislavy.
Pišút, P., 2002.
Channel evolution of the pre-channelized Danube River in Bratislava, Slovakia (1712-1886).
Pišút, P.,
Čejka, T., 2002. Historical development of floodplain site using Mollusca and cartographic evidence.
Pišút, P., Rác, P., 2002.
Arcibiskupské hraničné medzníky z roku 1784 v Podunajských Biskupiciach.
Pišút, P. 1997. Zmena bratislavského Dunaja podľa historických máp.
Pišút, P., 1995. Meandrovanie Dunaja pri Bodíkoch pred zmenou charakteru riečiska v 18. storočí.
Pišút, P. Unikátna pohľadnica. Letecká snímka Bratislavy zo začiatku 20. storočia. (An unique postcard. Aerial view of Bratislava from early 20th Century). 
Pišút, P., 1993. Deštrukcia Petržalky v 2. polovici 18. storočia laterálnou eróziou Dunaja. Destruction of the village Petržalka by the lateral erosion of the Danube River in the 2nd half of the 18th Century.
Pišút, P., Uherčíková, E. 1993:  Možnosti renaturácie lužných lesov v inundačnom území Dunaja z hľadiska súčasných perspektív prirodzenej obnovy. Životné prostredie, 3: 124 - 129.